Lög FKA

Lög Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA)

I. kafli: Heiti félags, heimili og markmið

1. gr. Heiti félags og heimili

Heiti félagsins er Félag kvenna í atvinnulífinu, og er það skammstafað FKA. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Tilgangur félagsins og markmið

Tilgangur félagsins er að styrkja enn stöðu kvenna í íslensku atvinnulífi og fjölga konum í stjórnunarstöðum og í eigin rekstri.

Markmið félagsins er að styðja við vöxt og frama kvenna, auka nýsköpun meðal þeirra og annan atvinnurekstur, ásamt því að efla samstöðu og samstarf þeirra á meðal.

3. gr. Leiðir að tilgangi og markmiðum

Tilgangi sínum hyggst félagið ná meðal annars með því:

·       Að byggja í félaginu þrjár styrkar stoðir kvenna:

1.    sérfræðinga og stjórnendur,

2.    atvinnurekendur og frumkvöðlar,

3.    framtíðarkonur.

·       Að gæta sameiginlegra hagsmuna félagskvenna.

·       Að styrkja konur til aukins sýnileika.

·       Að þrýsta á að konur séu oftar við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar.

·       Að annast útgáfu-, ráðgjafar- og fræðslustarfsemi til þess að auka skilning á hagsmunamálum kvenna í atvinnulífi, innan félags sem utan.

·       Að vinna að umbótum á löggjöf til hagsbóta fyrir konur í atvinnulífi.

·       Að efla tengsl og kynni meðal kvenna með félagslífi og erindrekum.

·       Að veita konum fræðslu og stuðning, frama þeirra til framgöngu.

 

II. kafli: Aðild, réttindi og skyldur, úrsögn og viðurlög

4. gr. Félagskonur

Félagið er opið öllum konum í eigin atvinnurekstri og öðrum sem gegna leiðtoga-, stjórnunar- og sérfræðistöðum í íslensku atvinnulífi, skrá sig í félagið og greiða félagsgjöld.

Félagsaðild er til eins árs í senn og endurnýjast sjálfkrafa nema félagskona hafi sagt sig úr félaginu með sannanlegum hætti.

 

5. gr. Félagatal

Halda skal skrá yfir félagskonur, fyrrverandi félagskonur og aðra velunnara félagsins. Um meðferð og notkun félagatals fer samkvæmt persónuverndarstefnu félagsins. Framkvæmdastjóri hefur umsjón með félagatali og hefur stjórn erindreka sér til halds og trausts, sbr. 17. gr.

 

6. gr. Kjörgengi og kosningaréttur

Þær einar eru kjörgengar og hafa atkvæðisrétt á aðalfundi félagsins og í kosningum í aðdraganda aðalfundar, sem eru skuldlausar við félagið einni viku fyrir aðalfund.

 

7. gr. Réttindi og skyldur félagskvenna

Sérhver félagskona hefur rétt til fundarsetu, atkvæðagreiðslu, kosninga og framboða í trúnaðarhlutverk sem skilgreind hafa verið í félaginu.

Félagskonur sem nýta réttindi sín í félaginu þurfa jafnframt að gæta að eftirfarandi skyldum:

·       Að vinna í samræmi við tilgang félagsins, hagsmuni þess og félagskvenna.

·       Að virða lög og reglur félagsins í hvívetna, þar á meðal siðareglur.

·       Að virða trúnað, samþykktir og ákvarðanir félagsins.

·       Að vinna í samræmi við hlutverk, erindisbréf eða hverjar þær verklýsingar sem samþykktar hafa verið um trúnaðarhlutverkið sem þær gegna.

Að virða reglur um vanhæfi í sérhverri trúnaðarstöðu sem þær gegna í félaginu og víkja úr stöðunni, teljist hagsmunum félagsins ógnað.

 

8. gr. Viðurlög

Stjórn félagsins getur gripið til viðurlaga gagnvart félagskonu ef hún hefur að mati stjórnar brotið gegn skyldum sínum skv. 7. gr. Viðurlögin geta verið frá áminningu til brottvísunar úr trúnaðarstöðu ef brotið er talið alvarlegt.

Stjórn félagsins getur vikið félagskonu úr trúnaðarstöðum í félaginu hafi hún brotið lög félagsins eða með öðrum hætti sýnt af sér háttsemi sem samræmist ekki tilgangi félagsins.

Áður en tekin er ákvörðun um viðurlög skal gefa félagskonu kost á að tjá sig um hina fyrirhuguðu ákvörðun og er henni heimilt að koma með talskonu með sér á fund stjórnar óski hún þess. Ákvörðun stjórnar skal tilkynnt félagskonu skriflega.

Félagskona getur krafist félagsfundar til að bera ákvörðun stjórnar um brottvikningu hennar úr trúnaðarstöðu undir fundinn. Þarf 2/3 atkvæða á félagsfundi þar sem slíkt mál er til meðferðar samkvæmt fundarboði til að samþykkja brottvikningu.

 

III. kafli: Fjárhagsleg málefni

9. gr. Félagsgjöld

Félagskonur greiða árgjald til félagsins sem ákveðið er á aðalfundi. Árgjaldinu er ásamt annarri tekjuöflun sem félaginu er heimil, ætlað að standa undir rekstri félagsins.

 

10. gr. Starfs- og reikningsár

Starfsár félagsins er frá 1. júní til 31. maí ár hvert. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa ársreikning, staðfestan af skoðunarmanni, tilbúinn fyrir 15. mars.

 

11. gr. Lánveitingar

Félaginu er óheimilt að veita lán. Heimilt er að lækka eða fella niður félagsgjald félagskonu tímabundið. Stjórn setur sér reglur um viðmið fyrir lækkun félagsgjalda eða niðurfellingu.

 

IV. kafli: Skipulag félagsins

12. gr. Skipulag FKA

Aðalfundur FKA fer með æðsta vald félagsins. Stjórn félagsins stýrir málefnum félagsins á milli aðalfunda. Stjórn til stuðnings starfar fulltrúaráð sem kemur saman að jafnaði 2-3 sinnum á ári.

 

13. gr. Fulltrúaráð

Fulltrúaráð FKA skipa formenn deilda, ráða og fastanefnda félagsins eða staðgenglar þeirra. Fulltrúaráðið starfar með stjórn, sem hefur atkvæðisrétt á fundum ráðsins, veitir stjórn aðhald og stuðlar að samræmdu skipulagi starfsemi einstakra eininga innan félagsins. Fulltrúaráð tryggir að allar stoðir félagsins gangi í takt. Stjórn sækir stuðning hjá fulltrúaráði, auk trúnaðarráðs þegar taka þarf á erfiðum málefnum.

 

14. gr. Stoðir FKA

Starfsemi FKA er skipt á milli þriggja stoða:

1.    sérfræðingar og stjórnendur,

2.    atvinnurekendur og frumkvöðlar,

3.    framtíðarkonur.

Sérhver félagskona ákveður sinn farveg innan félagsins og velur þá stoð sem hún telur styðja best við sinn vöxt og frama.

Stjórn FKA skal fyrir aðalfund 2024 leggja fram skilgreiningu á verkaskiptingu stoða ásamt lagabreytingatillögu um endanlegt orðalag þessarar greinar.

 

15. gr. Verkefnamiðaðar nefndir

Með stjórn félagsins starfa verkefnamiðaðar nefndir að framgöngu þeirra verkefna sem þeim er úthlutað. Kosið er í nefndirnar í aðdraganda aðalfundar, samhliða kosningu í fastanefndir félagsins.

Stjórn félagsins gefur út erindisbréf verkefnamiðaðra nefnda þar sem skilgreindur er fjöldi nefndarkvenna, þau verkefni sem nefndinni er falið að vinna að, umfang, fjárheimildir og skilafrestir.

 

16. gr. Deildir, fastanefndir og aðrar einingar

Heimilt er að stofna deildir, fastanefndir, hópa og aðrar einingar sem hafa umsjón með tilgreindri og afmarkaðri starfsemi innan félagsins.

Nánar er fjallað um tegundir og umgjörð skipulagseininga sem starfa innan félagsins í IX. kafla.

 

17. gr. Erindrekar

Innan félagsins starfar sveit erindreka sem hefur það hlutverk að virkja félagskonur til þátttöku í starfi félagsins, sbr. 42. gr.

 

V. kafli: Stjórn og framkvæmdastjórn

18. gr. Stjórn FKA

Stjórn félagsins skal skipuð sjö konum og þremur til vara. Hver stjórnarkona skal kjörin til tveggja ára í senn. Á hverjum aðalfundi er kosið um þrjú stjórnarsæti og þrjú í varastjórn. Formannskjör fer fram annað hvert ár.

Formann skal kjósa sérstaklega en meðstjórnendur skal kjósa í einu lagi og skipta þær með sér verkum. Í varastjórn veljast til eins árs, þær þrjár konur sem næst því komust að hljóta kosningu í stjórn. Varakonur taka sæti í stjórn í þeirri röð sem þær eru kosnar, fyrst sú sem flest atkvæði hefur að baki sér.

Láti stjórnarkona af embætti áður en tveggja ára tímabili lýkur skal kjósa sérstaklega nýja í hennar stað í aðdraganda næsta aðalfundar og situr sú út kjörtímabil þeirrar er látið hefur af störfum. Láti formaður af embætti áður en kjörtímabili lýkur, situr varaformaður sem formaður fram að næsta aðalfundi. Um framboð og framboðsfresti fer eftir þeim ákvæðum sem eiga við um embætti það er fráfarandi stjórnarkona gegndi.

 

19. gr. Kjörtímabil

Kjörtímabil stjórnarkvenna er tvö ár. Stjórnarkona getur að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í tvö kjörtímabil í senn. Formaður félagsins getur að hámarki gegnt formennsku í félaginu í tvö kjörtímabil í senn og að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í þrjú kjörtímabil, sem meðstjórnandi og formaður.

Allar félagskonur eru kjörgengar í stjórn félagsins að teknu tilliti til reglunnar um hámarkstíma fyrir samfellda setu í stjórn félagsins. Sérhver kona sem situr í stjórn félagsins getur hvenær sem er sagt starfa sínum lausum.

 

20. gr. Formaður

Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim og kemur fram fyrir hönd stjórnar. Hún skal vera í fyrirsvari fyrir félagið á opinberum vettvangi sem og aðrar stjórnarkonur eins og verkefni stjórnar taka mið af og stjórn samþykkir. Varaformaður tekur við hlutverki formanns í tímabundinni fjarveru hennar. Láti formaður af stjórnarstörfum, eða er ekki unnt að sinna skyldum sínum, skal varaformaður sinna hlutverki formanns fram að næsta aðalfundi. Skal í aðdraganda hans kosinn nýr formaður til tveggja ára.

 

21. gr. Framkvæmdastjóri

Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins sem vera skal í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar.

Stjórn hefur eftirlit með störfum framkvæmdastjóra, sem skal vera fjár síns ráðandi.

Nánar skal kveðið á um hlutverk og verksvið framkvæmdastjóra í ábyrgðar- og hlutverkalýsingu og skal sú lýsing vera félagskonum aðgengileg hverju sinni á heimasíðu félagsins.

 

22. gr. Verkefni stjórnar

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli aðalfunda og gætir hagsmuna þess á grundvelli laga þessara og ákvarðana aðalfundar og félagsfunda. Stjórn tekur ákvarðanir í málum sem snerta rekstur félagsins og skipulag, ræður framkvæmdastjóra, fylgir eftir stefnumótun aðalfundar og tekur afstöðu til stefnumarkandi mála sem upp koma.

Stjórn félagsins tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess.

Stjórnin boðar til aðalfundar og undirbýr hann, leggur fyrir fundinn staðfesta reikninga síðasta árs, hefur umsjón með eignum félagsins og gætir hagsmuna þess í öllum greinum.

 

23. gr. Fjármál FKA

Stjórn FKA er heimilt að skuldbinda félagið fjárhagslega, enda undirriti fjórar stjórnarkonur slíkar skuldbindingar. Stjórnin veitir prókúru-umboð.

Framkvæmdastjóri annast um að framkvæmd á greiðslu reikninga og bókfærslu félagsins sé í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. Framkvæmdastjóri og gjaldkeri skipa fjármálaráð ásamt einni félagskonu sem er kosin árlega á aðalfundi sbr. 44. gr.

 

24. gr. Stjórnarfundir

Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Boða skal til funda með hæfilegum fyrirvara og aldrei skemmri en eins sólarhrings fyrirvara.

Stjórnarfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað og er ályktunarfær ef meirihluti stjórnarkvenna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og hefur atkvæði formanns (varaformanns í fjarveru formanns) þá tvöfalt vægi.

Tryggt skal að öll mál séu afgreidd á stjórnarfundum og hafi meirihluta stjórnar á bak við sig.

Ritari félagsins ritar fundargerðir. Fundargerð skal samþykkt eigi síðar en í upphafi næsta stjórnarfundar, nema sérstaklega standi á og birtar í framhaldinu á vefsíðu FKA.

 

25. gr. Sameiginleg ábyrgð á stjórn félagsins

Stjórn félagsins ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart aðalfundum og almennum félagsfundum, stjórnarkonur ein fyrir allar og allar fyrir eina, nema sú sem hefur látið bóka ágreiningsatriði í fundargerð stjórnar.

 

26. gr. Vanhæfi

Stjórnarkonu ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls ef hún hefur hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmuni FKA eða ef fyrir hendi eru aðstæður sem eru til þess fallnar að draga óhlutdrægni hennar í efa með réttu. Stjórnarkonu er óheimilt að taka þátt í meðferð eða afgreiðslu máls ef málið varðar aðila sem er eða hefur verið maki stjórnarkonu, skyldur eða mæðgur stjórnarkonu í beinan legg eða að einum lið til hliðar eða tengdur stjórnarkonu með sama hætti vegna ættleiðingar.

Stjórnarkona skal upplýsa stjórn FKA um vanhæfi tilvik. Ef ágreiningur er uppi um hæfi stjórnarkonu greiðir stjórn félagsins atkvæði um hæfi viðkomandi. Viðkomandi stjórnarkona má ekki taka þátt í slíkri atkvæðagreiðslu og ræður atkvæði formanns úrslitum ef atkvæði standa jafnt. Ef mál varðar formann ræður atkvæði varaformanns úrslitum ef atkvæði standa jafnt.

Stjórnarkona, sem er vanhæf til meðferðar og afgreiðslu máls, má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa stjórnarfund við meðferð þess og afgreiðslu og skal þá varakona taka sæti hennar á meðan.

 

27. gr. Vantraust

Gerist stjórnarkona brotleg við refsilög, lög FKA og/eða siðareglur FKA, vinnur gegn hagsmunum félagsins eða félagskvenna þess eða sýnir af sér aðra verulega ámælisverða háttsemi og allar sáttatilraunir reynast árangurslausar, er stjórn félagsins heimilt að samþykkja tillögu um vantraust á viðkomandi stjórnarkonu. Meirihluti stjórnarkvenna, að undanskildi þeirri sem vantrauststillaga lýtur að, þurfa að vera samþykkar slíkri ákvörðun.

Ef stjórn FKA samþykkir tillögu um vantraust skv. 1. mgr., er stjórninni skylt að boða til félagsfundar innan tveggja vikna og skal boða til fundarins í samræmi við 33. gr. laga þessara. Á meðan beðið er ákvörðunar félagsfundar, er þeirri stjórnarkonu sem lýst hefur verið vantrausti á, óheimilt að taka þátt í stjórnarstörfum á vegum félagsins.

Félagsfundur, sem boðaður er skv. þessari grein, skal hlýða á sjónarmið stjórnarinnar og þeirrar stjórnarkonu sem vantrauststillaga lýtur að. Í kjölfar þess að báðir aðilar hafa gert grein fyrir sjónarmiðum sínum, tekur félagsfundur afstöðu til tillögu stjórnar. Verði tillaga stjórnar staðfest felur það í sér tafarlausa brottvikningu viðkomandi stjórnarkonu úr embætti, verði tillögunni hafnað, felur það í sér að viðkomandi stjórnarkona heldur stöðu sinni. Skal einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ráða niðurstöðu félagsfundar um samþykkt tillögu stjórnar um vantraust, eða synjun.

Ef félagsfundur staðfestir tillögu stjórnar, tekur varakona sæti þeirrar stjórnarkonu sem félagsfundur hefur vikið úr embætti og situr fram að næsta aðalfundi. Ef um formann er að ræða, tekur varaformaður stöðu formanns í stjórninni fram að aðalfundi, sbr. 2. mgr. 20. gr.

 

28. gr. Starfsreglur stjórnar

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar og verkaskiptingu. Starfsreglur stjórnar skulu teknar fyrir á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar og gerðar á þeim þær breytingar sem stjórnin ákveður. Stjórnarkonur skulu staðfesta þær starfsreglur sem stjórnin setur sér með undirritun sinni. Starfsreglur skulu birtar á heimasíðu FKA.

 

VI. kafli: Kosningar og kjörskrá

29. gr. Ábyrgð á framkvæmd kosninga

Kjörstjórn ber ábyrgð á, skipuleggur og framkvæmir kosningar í félaginu.

Kosningar til hlutverka og embættisstarfa innan félagsins, ss. til formanns og annarra stjórnarkvenna, fara fram í aðdraganda aðalfundar félagsins ár hvert. Atkvæðagreiðslan er rafræn og er kjöri lýst á aðalfundi.

Þær konur sem ná kjöri, taka við ábyrgð sinni við upphaf nýs starfsárs, sbr. 10. gr og sinna störfum á komandi starfsári eða lengur ef kjörtímabil embættisins er lengra. Nýkjörnar stjórnarkonur taka þó við ábyrgð sinni í lok aðalfundar.

 

30. gr. Kjörstjórn

Kjörstjórn, er skipuð þremur félagskonum og þremur til vara. Kjörtímabil kjörstjórnarfulltrúa er þrjú ár og er ein kona kosin í aðdraganda aðalfundar á hverju ári og ein til vara. Kjörstjórnarfulltrúi tekur til starfa við upphaf næsta starfsárs að loknum aðalfundi, sbr. 10. gr. Kjörstjórnin skiptir með sér verkum.

Kjörstjórn skal tryggja nægt framboð í þau hlutverk innan félagsins sem kosið er um. Séu í framboði jafnmargir og kjósa á, skoðast frambjóðendur sjálfkjörnir. Berist ekki nægilega mörg framboð er kjörstjórn heimilt að leita eftir frekari framboðum eftir að framboðsfresti lýkur. Við slíkar aðstæður skal kjörstjórn leita álits fulltrúaráðs, sbr. 13. gr. og reyna eftir fremsta megni að tryggja fjölbreytni í hópi frambjóðenda, m.a. með tilliti til búsetu, uppruni, aldurs og reynslu.

Kjörstjórn gengur úr skugga um að frambjóðendur njóti kjörgengis.

Stjórn og kjörstjórn hlutast til um að settar verði reglur fyrir kjörstjórn til þess að vinna eftir. Reglur þessar skulu samdar í samráði við lögsögukonur félagsins, sbr. 43. gr. og vera tilbúnar og öllum félagskonum aðgengilegar eigi síðar en í lok febrúar ár hvert.

Kjörstjórn hefur heimild til að vísa félagskonum úr framboði ef frambjóðandi fer gegn reglum kjörstjórnar.

 

31. gr. Framboð

Stjórn félagsins skal eigi síðar en 8 vikum fyrir aðalfund, auglýsa eftir framboðum sem kjósa skal um í aðdraganda aðalfundar. Framboð skulu berast kjörstjórn fyrir lok þess framboðsfrests sem um hlutverkið gildir. Framboðsfrestur rennur út í síðasta lagi viku fyrir aðalfund, hafi annað og fyrra tímamark ekki verið tilgreint.

 

32. gr. Kjörskrá

Kjörstjórn gefur út kjörskrá félagsins eigi síðar en sólarhring áður en kosning hefst, geta félagskonur á þeim tímapunkti kannað stöðuna á kosningarétti sínum. Á kjörskrá fyrir kosningar í félaginu eru allar þær félagskonur sem uppfylla skilyrði 6. gr.

 

VII. kafli: Félagsfundir

33. gr. Almennir félagsfundir

Fundi skal halda í félaginu þegar stjórn þykir ástæða til.

Boða skal jafnframt til almenns félagsfundar ef minnst 10 atkvæðisbærar félagskonur óska þess. Skulu þær tilgreina ástæður þess að óskað er félagsfundar.

Almennan félagsfund skal boða með minnst viku fyrirvara og skal stjórn halda umbeðinn félagsfund innan tveggja vikna frá því ósk berst. Efni fundar skal koma fram í fundarboði.

 

34. gr. Afl atkvæða

Í öllum málum ræður einfaldur meirihluti atkvæða atkvæðisbærra félagskvenna, þegar ekki er öðruvísi kveðið á í lögum þessum.

 

35. gr. Vanhæfi félagskvenna

Sú félagskona sem er vanhæf til meðferðar máls má ekki taka þátt í undirbúningi þess, meðferð eða úrlausn. Stjórn úrskurðar um hæfi. Kona sem vanhæf er til meðferðar máls skal yfirgefa fundarsal við umfjöllun þess og afgreiðslu. Um vanhæfi stjórnarkvenna fer skv. 26. gr.

 

VIII. kafli: Aðalfundur

36. gr. Aðalfundur, vald og boðun

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins og skal hann haldinn fyrir lok maí ár hvert. Til aðalfundar skal boðað með tryggilegum hætti, t.d. bréflega eða með tölvupósti til félagskvenna með minnst fjórtán daga fyrirvara.

Aðalfundur er lögmætur ef til hans er löglega boðað. Í aðalfundarboði skal gera grein fyrir dagskrá fundarins. Rétt til setu og atkvæðis á aðalfundi og í kosningum í aðdraganda aðalfundar, eiga þær félagskonur sem staðið hafa skil á félagsgjaldi, sbr. 6. gr. Meiri hluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi og félagsfundi, nema annars sé getið í lögum þessum.

 

37. gr. Dagskrá aðalfundar

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1.    Kosning fundarstjóra og fundarritara.

2.    Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári.

3.    Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár kynntur og borinn upp til samþykktar.

4.    Ákvörðun félagsgjalds.

5.    Skýrslur starfsnefnda.

6.    Lagabreytingar ef einhverjar.

7.    Lýsing á kjöri formanns, stjórna, nefnda og ráða.

8.    Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara.

9.    Önnur mál.

 

38. gr. Fundarform

Stjórn getur ákveðið að aðalfundir og félagsfundir félagsins verði haldnir rafrænt, eða félagskonum verði boðin rafræn þátttaka í fundum, þ.m.t. að félagskonur geti greitt atkvæði án þess að vera á fundarstað, að því gefnu að tryggt verði að mati stjórnar að tiltækur sé nægjanlega öruggur búnaður til að félagskonur geti tekið þátt í fundarstörfum með rafrænum hætti.

Stjórn skal ákveða hvaða kröfur verði gerðar til tæknibúnaðar til nota á aðalfundum og félagsfundum félagsins sem haldnir verða rafrænt eða rafrænnar þátttöku, þannig að m.a. verði unnt að tryggja rétt félagskvenna til að sækja fundinn, sem og staðfesta með tryggilegum hætti mætingu á fundinn og niðurstöðu atkvæðagreiðslu.

Það að félagskona nýtir sér aðgang að tæknibúnaði til rafrænnar þátttöku á félagsfundi telst viðurkenning á þátttöku hennar á fundinum.

 

IX. kafli: Deildir, nefndir, ráð og aðrar skipulagseiningar

39. gr. Deildir

Stofnun tvenns konar félagsdeilda í FKA er heimil að fengnu samþykki stjórnar, landshlutadeilda annars vegar og deilda um sameiginlega hagsmuni, hins vegar. Landshlutadeildir ákveða landfræðileg mörk sín sjálfar og eru allar félagskonur með lögheimili innan hinna landfræðilegu marka sjálfkrafa félagskonur. Beiðni um stofnun félagsdeildar skal send stjórn skriflega og skal taka beiðnina fyrir á næsta stjórnarfundi eftir að hún berst. Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja beiðninni:

·       Heiti félagsdeildar.

·       Tilgangur félagsdeildar.

·       Fyrirsvarsmenn félagsdeildar, sem skal vera í höndum amk. tveggja félagskvenna.

·       Hvernig aðild nýrra félagskvenna að félagsdeild skuli háttað.

·       Deildir sem stofna skal um sameiginlega hagsmuni, skulu lýsa hinum sameiginlegu hagsmunum í beiðni um stofnun.

Til að stofna deild þarf fjöldi stofnfélaga að vera eigi færri en 25 konur eða miðast við 5% af heildarfjölda þeirra félagskvenna sem hafa greitt félagsgjöld, hvor talan sem er lægri. Samþykki stjórn FKA umsókn félagsdeildar skal stofnfundur félagsdeildarinnar haldinn innan 30 daga og stofnfélagar skrá sig á sérstaka stofnskrá á þeim fundi. Verða fundargestir sem uppfylla skilyrði félagsdeildarinnar skráðir stofnfélagar.

Stjórn FKA er heimilt að synja umsókn félagsdeildar ef tilgangur hennar samræmist ekki tilgangi FKA.

Félagsdeild skal halda fundi eftir því sem þurfa þykir.

Félagsdeild skal á stofnfundi staðfesta samþykktir sem um starfsemi félagsdeildarinnar gilda. Í samþykktum félagsdeildarinnar skal koma fram fyrirkomulag um stjórnarkjör, aðalfundi og aðra þá þætti sem varða starfsemina.

 

40. gr. Fastanefndir

Fastanefndir FKA á hverjum tíma skipuleggja reglubundna viðburði sem haldnir eru á hverju starfsári. Fastanefndirnar samræma starf sitt og félagsdeilda á vettvangi fulltrúaráðs.  Kosið er rafrænt í fastanefndir í aðdraganda aðalfundar ár hvert. Fastanefndir starfa að verkefnum sem þeim eru falin í samráði við og á ábyrgð stjórnar félagsins. Kosið er í nefndirnar í aðdraganda aðalfundar.

 

41. gr. Trúnaðarráð

Í trúnaðarráði FKA skulu sitja formenn allra deilda félagsins eða staðgenglar þeirra sem og ein stjórnarkona úr stjórn FKA. Stjórn FKA getur kallað til trúnaðarráðs óski félagskona eftir því að einstök mál séu tekin fyrir.

Hlutverk trúnaðarráðs er að verða félagskonum innan handar ef upp koma brestir í samskiptum, t.d. vegna mismununar, áreitni eða eineltis, og koma málum í farveg úrlausnar. Meðlimir trúnaðarráðs verða óháðar í störfum sínum innan ráðsins og geta leitað aðstoðar utanaðkomandi sérfræðinga. Hægt er að ná sambandi við trúnaðarráð með beinum samskiptum við meðlimi þess en beiðni um fyrir töku máls skal fara í gegnum framkvæmdastjóra FKA.

 

42. gr. Erindrekar

Innan félagsins starfar sveit erindreka sem hefur það hlutverk að virkja félagskonur til þátttöku í starfi félagsins. Þrjár konur úr hópi erindreka skipa stjórn erindreka sem starfa með framkvæmdastjóra að skipulagi verkefna erindreka.

 

43. gr. Lögsögukonur

Lögsögukonur félagsins eru þrjár og ein til vara. Kjörtímabil lögsögukvenna er þrjú ár og er ein kona kosin í aðdraganda aðalfundar á hverju ári, og ein til vara. Lögsögukonur hafa það hlutverk að styðja stjórnir, ráð, nefndir og aðrar félagskonur við lögskýringar og túlkun laga þessara, sbr. 48. gr.

 

44. gr. Fjármálaráð

Í fjármálaráði sitja framkvæmdastjóri FKA, gjaldkeri FKA og ein félagskona. Framkvæmdastjóri FKA hefur fjármálaráð sér til stuðnings við fjármálatengd verkefni félagsins. Nýtt fjármálaráð setur sér starfsreglur til fyllingar lögunum í upphafi hvers starfsárs sem unnar eru með framkvæmdastjóra. Skarist ákvæði laga félagsins og starfsreglur þessar, gilda ákvæði laganna.

 

45. gr. Tækniráð

Í tækniráði sitja framkvæmdastjóri FKA, fulltrúi stjórnar FKA og þrjár félagskonur. Í aðdraganda annars hvers aðalfundar félagsins, þess aðalfundar sem formannskjör fer ekki fram hjá félaginu, skal stjórn FKA auglýsa eftir áhugasömum konum í tækniráð, sem raðast á lista sem lagður er fyrir aðalfundinn til samþykktar. Framkvæmdastjóri FKA og stjórn hefur tækniráð sér til stuðnings við tæknitengd verkefni félagsins og nýtt tækniráð setur sér starfsreglur til fyllingar lögunum í upphafi hvers starfsárs sem unnar eru með framkvæmdastjóra.

 

46. gr. Platínudeildin

Innan félagsins starfar sveit reynslumikilla kvenna sem hefur það hlutverk að virkja félagskonur til að fagna og njóta 3ja æviskeiðsins, og vera stjórn og framkvæmdastjóra innan handar. Miðað er við að á hverjum tíma séu skráðar a.m.k. þrjár félagskonur sem mynda stjórn Platínudeildarinnar sem starfa með framkvæmdastjóra að skipulagi verkefna. Kosið er til 1 árs í senn.

 

47. gr. Aðrar skipulagseiningar

Aðrar skipulagseiningar sem verða til á vettvangi FKA eru lausbeislaðar og ekki hluti af stjórnkerfi FKA. Slíkar skipulagseiningar eru óformlegar og eiga ekki tilkall til sætis í fulltrúaráði.

 

X. kafli: Ýmis ákvæði

48. gr. Lagabreytingar

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi enda fái breytingartillagan 2/3 hluta greiddra atkvæða. Í félaginu starfar laganefnd, lögsögukonur, kosnar í aðdraganda aðalfundar til starfa á komandi starfsári. Nefndin hefur það hlutverk að styðja stjórn, stoðir og aðrar félagskonur við lögskýringar og túlkun laga þessara. Nefndin skal leitast við að yfirfara einstakar lagagreinar með hliðsjón af reynslu liðins ár og leggja til lagabreytingar sé þess þörf. Þegar nefndin metur þörf á heldur hún félagsfund þar sem félagskonum gefst kostur á að ræða málin áður en tillögur að breytingum eru lagðar fram.

Tillögur að lagabreytingum þurfa að berast stjórn FKA eigi síðar en 15. apríl ár hvert. Kjósa skal um einstakar lagabreytingar rafrænt og sértækt fyrir hverja lagagrein sem breyta skal.

Í aðalfundarboði skal þess getið sérstaklega að tillaga til lagabreytinga verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar lýst.

 

49. gr. Slit félagsins

Nú kemur fram tillaga um það að félaginu skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytingar, sbr. 48. gr. Á þeim fundi skal þá jafnframt tekin ákvörðun um hvernig farið skuli með eignir og skuldir félagsins. Óheimilt er að ákveða að eignir félagsins renni til félagskvenna.

 

50. gr. Ákvæði til bráðabirgða

Lög þessi taka þegar gildi.

 

— 0 —

Samþykkt á aðalfundi Félags kvenna í atvinnulífinu, FKA á Nauthóli 10. maí 2023.