Lög FKA

I. kafli
1. gr.

Heiti félags, heimili og markmið
Heiti félagsins er Félag kvenna í atvinnulífinu, FKA. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Markmið félagsins
Markmið félagsins er að gæta hagsmuna, efla samstöðu og samstarf kvenna í atvinnulífinu

II. kafli
3. gr.

Félagskonur
Félagið er opið öllum þeim konum sem gegna leiðtoga- og stjórnunarstöðum í íslenskum atvinnurekstri, skrá sig í félagið og greiða félagsgjöld.
Halda skal félagaskrá yfir félagskonur. Hafi félagskona ekki greitt félagsgjald í eitt starfsár skal litið svo á að hún óski ekki lengur eftir aðild að félaginu og skal nafn hennar tekið út af félagaskrá.

4. gr.
Stjórn félagsins getur vikið félagskonu úr félaginu hafi hún brotið lög félagsins eða með öðrum hætti sýnt af sér háttsemi sem er andstæð hagsmunum félagsins.
Áður en tekin er ákvörðun um brottvísun skal gefa félagskonu kost á að tjá sig um hina fyrirhuguðu ákvörðun og getur félagskona krafist skriflegrar skýringar á ákvörðun stjórnar.
Félagskona getur krafist félagsfundar til að bera ákvörðun stjórnar um brottvikningu hennar undir fundinn.

5.gr
Tekjur félagsins
Tekjur félagsins eru árgjöld félagskvenna, ákveðin á aðalfundi, styrkir, vaxtatekjur svo og aðrar tekjur sem kunna að verða af rekstri.

III. kafli
Aðalfundir og félagsfundir
6.gr

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir lok júní ár hvert. Til hans skal boðað með tryggilegum hætti, t.d. bréflega eða með tölvupósti til félagskvenna með minnst fjórtán daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef til hans er löglega boðað. Í aðalfundarboði skal gera grein fyrir dagskrá fundarins. Rétt til setu og atkvæðis á aðalfundi eiga þær félagskonur sem staðið hafa skil á félagsgjaldi yfirstandandi starfsárs.

Félagskona getur með skriflegu umboði veitt umboðsmanni heimild til að sækja aðalfund og fara með atkvæðisrétt sinn. Umboðið skal vera skriflegt og dagsett. Sérhver umboðsmaður getur eingöngu sótt aðalfund samkvæmt umboði einnar félagskonu.

Meiri hluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi og félagsfundi, nema annars sé getið í lögum þessum.

Stjórn getur ákveðið að aðalfundir og félagsfundir félagsins verði haldnir rafrænt, eða félagskonum verði boðin rafræn þátttaka í fundum. Stjórn skal ákveða hvaða kröfur verði gerðar til tæknibúnaðar til nota á aðalfundum og félagsfundum félagsins sem haldnir verða rafrænt eða rafrænnar þátttöku.

7.gr
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár kynntur og borinn upp til samþykktar.
4. Skýrslur starfsnefnda.
5. Lagabreytingar ef einhverjar.
6. Kosning stjórnar.
7. Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara.
8. Kosning í starfsnefndir á vegum félagsins.
9. Ákvörðun félagsgjalds.
10. Önnur mál.

IV. kafli
Stjórn félagsins, starfsnefndir og félagsdeildir
8. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð sjö konum kjörnum á aðalfundi til tveggja ára í senn.
Formann skal kjósa sérstaklega en aðrar stjórnarkonur skal kjósa í einu lagi og skipta þær með sér verkum.

Formaður stjórnar getur að hámarki gegnt formennsku í félaginu í tvö kjörtímabil í senn. Stjórnarkona getur að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í tvö kjörtímabil í senn.

Gangi stjórnarkona úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal kjósa nýja stjórnarkonu í hennar stað á næsta aðalfundi til eins árs.

Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Starfsreglur stjórnar skulu teknar fyrir á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar og gerðar á þeim þær breytingar sem stjórnin ákveður. Stjórnarkonur skulu staðfesta þær starfsreglur sem stjórnin setur sér með undirritun sinni. Starfsreglur skulu birtar á heimasíðu FKA.

9. gr.
Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli aðalfunda og gætir hagsmuna þess á grundvelli laga þessara og ákvarðana aðalfundar og félagsfunda.

Stjórn félagsins getur ráðið framkvæmdastjóra til að sinna daglegum rekstri félagsins sem í þeim efnum skal fara eftir fyrirmælum stjórnar.

Stjórn félagsins tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Ef framkvæmdastjóri er ráðinn skal hann annast um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.

Stjórninni er heimilt að skuldbinda félagið fjárhagslega, enda undirriti fjórar stjórnarkonur slíkar skuldbindingar. Stjórnin veitir prókúruumboð.

Ef framkvæmdastjóri er ráðinn getur hann skuldbundið félagið í málum sem eru innan verksviðs hans samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar.

10. gr.
Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Formaður stjórnar boðar til funda með hæfilegum fyrirvara og aldrei skemmri en eins sólarhrings fyrirvara.
Stjórnarfundur er ályktunarfær ef meiri hluti stjórnarkvenna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns (varaformanns í fjarveru formanns) úrslitum.

Fundargerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar og birtar á heimasíðu FKA.

11. gr.
Starfsnefndir kosnar á aðalfundi starfa að verkefnum sem þeim eru falin í samráði við og á ábyrgð stjórnar félagsins.

11. gr. A
Stofnun félagsdeilda í FKA er heimil að fengnu samþykki stjórnar. Beiðni um stofnun félagsdeildar skal send stjórn skriflega og skal taka beiðnina fyrir á næsta stjórnarfundi eftir að hún berst. Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja beiðninni:
Heiti félagsdeildar
Tilgangur félagsdeildar
Nöfn stofnfélaga
Fyrirsvar með félagsdeild skal vera í höndum a.m.k. tveggja félagskvenna
Hvernig aðild nýrra félagskvenna að félagsdeild skuli háttað

Til að stofna deild þarf fjöldi stofnfélaga að miðast við 5% af heildarfjölda þeirra félagskvenna sem hafa greitt félagsgjöld. Félagsdeild skal halda fundi eftir því sem þurfa þykir.

Stjórn FKA er heimilt að synja umsókn félagsdeildar ef tilgangur hennar samræmist ekki tilgangi FKA. Stjórn FKA er heimilt að leggja félagsdeild niður gerist hún eða meðlimir hennar sekir um brot á lögum félagsins eða vanrækslu á skyldum sínum.

V. kafli
Ýmis ákvæði
12. gr.

Starfsár og reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa ársreikning endurskoðaðan af skoðunarmanni tilbúinn fyrir 15. mars.

13. gr.
Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi enda fái breytingartillagan 2/3 hluta greiddra atkvæða. Stjórn skal leitast við að virkja félagskonur til reglulegrar umræðu og endurskoðunar á lögum félagsins. Í því skyni er stjórn heimilt að boða til félagsfundar ár hvert, þar sem félagskonum gefst kostur á að yfirfara og ræða einstakar lagagreinar áður en tillögur að breytingum eru lagðar fram. Aðalfundur getur kosið sérstaka starfsnefnd skv. 11. gr. til að undirbúa þann félagsfund og vinna tillögur að lagabreytingum í samræmi við niðurstöður hans sem nefndin leggur fyrir aðalfund. Tillögur að lagabreytingum þurfa að berast stjórninni eigi síðar en 15. apríl ár hvert. Í fundarboði skal þess getið sérstaklega að tillaga til lagabreytinga verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar lýst.

14. gr.
Nú kemur fram tillaga um það að félaginu skuli slitið og skal hún þá sæta sömu meðferð sem tillaga til lagabreytingar, sbr. 13. gr. Á þeim fundi skal þá jafnframt tekin ákvörðun um hvernig farið skuli með eignir og skuldir félagsins.

Samþykkt á aðalfundi 15. maí 2019.